Algemene voorwaarden O3

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. O3: De onder nummer 08058467 als Sales Beheer BV bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming, die de opdracht zoals bedoeld onder artikel A.4 uitvoert.
 2. Opdrachtgever: Degene die met O3 een overeenkomst heeft gesloten of gebruik maakt van de verrichtingen of diensten van O3.
 3. Prijs: de financiële vergoeding, exclusief BTW, die O3 ter zake de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
 4. Opdracht: Een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij O3 zich jegens opdracht-gever verbindt in haar opdracht werkzaamheden te verrichten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een opdrachtgever worden verricht, alsmede alle andere door O3 aan opdrachtgever geleverde producten en diensten.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen O3 en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

C. Opdracht

 1.  Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door O3 is aanvaard.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer de opdracht zelf uitvoert, dan wel onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar werknemers c.q. derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan O3 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan O3 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan O3 zijn verstrekt, heeft O3 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen. O3 is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat O3 is uitgegaan van door of zijdens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid c.q. onvolledigheid O3 kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien O3 door overmacht of een andere niet aan haar toerekenbare omstandigheid, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan heeft O3 te harer keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan opdrachtgever en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 5. O3 is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, wanneer O3 op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met fundamentele normen en waarden voor zijn dienstverlening die O3 in acht pleegt te nemen.
 6. Een door O3 aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaats- verbintenis. O3 zal zich naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem verwacht mag worden inspannen de werkzaamheden uit te voeren.
 7. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van O3 geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 3 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk bij O3 heeft gereclameerd.

D. Declaratie

 1. Aan O3 dient te worden vergoed de overeengekomen prijs, te vermeerderen met BTW.
 2. De prijs wordt ofwel vooraf overeengekomen ofwel berekend aan de hand van het voor de betreffende periode geldende uurtarief, zoals dat jaarlijks door O3 voor ieder van de voor O3 werkzame personen wordt vastgesteld, ofwel een ander, door O3 schriftelijk bevestigd uurtarief.
 3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal O3 de opdrachtgever informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.
 4. O3 is gerechtigd om de kosten die door derden aan haar in rekening worden gebracht ter zake reis en verblijfkosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 5. Indien het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever zich over en periode van meer dan een maand uitstrekken is O3 gerechtigd tussentijdse declaraties te verzenden.
 6. O3 is bovendien gerechtigd betaling van voorschotdeclaraties te vragen, welke verrekend zullen worden met de eindafrekening van de diensten.

E. Annulering door opdrachtgever

 1. In het geval de opdrachtgever de overeenkomst voordat deze geheel of gedeeltelijk tot uitvoering is gekomen wenst te annuleren dan geldt hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 3. In het geval de annulering plaatsvindt in de periode tussen vier tot twee weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is opdrachtgever aan O3 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. Indien de annulering plaatsvindt binnen twee weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is de opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.
 4. Door derden aan O3 in rekening gebrachte kosten die verband houden met de annulering zullen te allen tijde volledig worden doorbelast aan opdrachtgever.

F. Betaling

 1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. Slechts betaling door overmaking op een aangegeven bankrekening van O3 of contante betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 3. O3 is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van betaling van door haar te verrichten diensten, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbewaringgeving van aan de opdrachtgever toebehorende goederen.
 4. Indien tijdige betaling van enige declaratie, storting van een depot, verlening van zekerheid dan wel inbewaringgeving achterwege blijft is O3 gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden en is al hetgeen de opdrachtgever aan O3 uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Wanneer door, of van een opdrachtgever faillissement, surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt aangevraagd of een opdrachtgever aan haar schuldeisers een akkoord aanbiedt, heeft O3 de bevoegdheid om de tussen partijen gesloten overeenkomst door middel van eenvoudige kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden en zijn de tot dat moment door opdrachtgever verschuldigde betalingen c.q. de door opdrachtgever te verrichten prestaties zonder nadere ingebrekestelling ineens en terstond opeisbaar.
 6. De door opdrachtgever gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs wanneer de opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige door haar gestelde (tegen)vordering of korting met de declaraties van O3.
 8. Wanneer O3 incassomaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van die maatregelen ten laste van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande saldo, zulks met een minimum van € 1250,=.

G. Aansprakelijkheid

 1. O3 is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever en/of een derde lijdt wegens niet behoorlijke nakoming door O3 van de opdracht, behoudens voor zover opdrachtgever bewijst dat O3 opzet en/of grove schuld kan worden verweten. O3 is evenmin aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de door O3 bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 2. O3 is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden.
 3. Indien en voor zover O3 door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van O3 uit welke hoofde dan ook, in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag waarop de door O3 afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, met inbegrip van het eigen risico onder die verzekering.
 4. Indien de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van O3 in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van O3 beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde prijs.
 5. Bij het inschakelen van derden zal O3 steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. O3 is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever vrijwaart O3 gaaf en onvoorwaardelijk ter zake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

H. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle aan opdrachtgever geleverde diensten berusten uitsluitend bij O3.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O3 van in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken, waaronder cursusmappen, adviezen en dergelijke al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

I. Boeteclausule

 1. Het is de opdrachtgever en tot haar groep behorende (rechts)personen verboden om met personen die door O3 aan opdrachtgever zijn voorgesteld c.q. bij haar zijn aangedragen, of op andere wijze met haar in contact zijn gebracht in welke zin dan ook, een dienstverband aan te gaan (noch direct, noch indirect), dan wel anderszins met deze persoon samen te werken, zonder schriftelijke goedkeuring van O3. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever aan O3 een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,–, alsmede een boete van € 500,– per dag dat deze overtreding voortduurt.

J. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen O3 en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen O3 en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen naar keuze van O3 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem of Zutphen, dan wel aan de volgens de wet bevoegde rechter.

K. Diversen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen O3 en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. de vernietigde bepaling in acht worden genomen.