DISCLAIMERS (ook houdende beperking van aansprakelijkheid)

Deze website (waaronder de inhoud of andere delen ervan) bevat alleen algemene informatie, en wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Voordat u beslissingen of stappen neemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf, dient u een bevoegd professioneel adviseur te raadplegen.

Deze website wordt geleverd zoals deze is, en wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties, waaronder garanties omtrent eigendomsrechten, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, afwezigheid van inbreuken, verenigbaarheid, beveiliging en nauwkeurigheid.  Wij geven geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of kwaadwillende codes is.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van schade als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of tools die worden onderhouden door derden over wie wij geen zeggenschap hebben. Wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties omtrent die websites, bronnen en tools, en links daarnaar betekenen niet dat wij deze of de inhoud ervan onderschrijven.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voorzover wettelijk toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of op andere gronden.

Aanvullende bepalingen

Tenzij anders aangegeven op de Website en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in deze Aanvullende Bepalingen, mag u de inhoud van deze Website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden (maar niet wijzigen), op voorwaarde dat (i) bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doeleinden bestemd is, en (ii) iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat.

Het is niet toegestaan de in deze Website opgenomen of omschreven bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te gebruiken.

U accepteert dat wij uw persoonsgegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacyverklaring en de Mededeling over Cookies, die hier met deze verwijzing deel van uitmaken. U verklaart zich hierbij akkoord met het bepaalde in onze Privacyverklaring en Mededeling over Cookies, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen.

Het is u niet toegestaan om de naam “O3 Oenema Ondersteunt Ondernemen”, het merk of het logo van O3 Oenema Ondersteunt Ondernemen, te gebruiken, hetzij zelfstandig of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen, ongeacht of dit schriftelijk, mondeling, digitaal, visueel of in een andere vorm geschiedt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door O3 Oenema Ondersteunt Ondernemen of een door haar aangewezen persoon. Verzoeken voor bedoelde schriftelijke toestemming kunt u aanvragen via “bernard@oenema-ondersteunt.nl”.

Verwijzingen op deze Website naar handelsmerken van andere partijen verlenen u geen rechten tot het gebruik van de handelsmerken van deze andere partijen.

Indien een of meer delen van deze Disclaimers en Aanvullende Bepalingen ongeldig of rechtens niet afdwingbaar zijn in een of meerdere rechtsgebieden, dan (i) wordt deze in dat rechtsgebied zodanig anders uitgelegd als wettelijk toegestaan is waarbij de bedoeling ervan zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl de overige bepalingen van deze Disclaimers en Aanvullende Bepalingen volledig van kracht blijven, en (ii) blijven deze Disclaimers en Aanvullende Bepalingen in ieder ander rechtsgebied volledig van kracht.

Wij kunnen deze Disclaimes en Aanvullende Bepalingen te allen tijde, naar eigen goeddunken, herzien, door de herziene versie te plaatsen op deze webpagina (waarop u zich nu bevindt) of elders op deze Website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Disclaimers en Aanvullende Bepalingen door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze Website na wijziging van deze Disclaimers en Aanvullende Bepalingen betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimers en Aanvullende Bepalingen.